Przekraczając próg Karmelu nie kończymy wędrówki życia, jak myślą niektórzy, intensyfikuje się ona, gdyż wszystkie siły ukierunkowują się na jeden cel – zjednoczenie z Bogiem, który nas spotkał, zachwycił, zaprosił do głębszej przyjaźni z Sobą, by razem z Nim troszczyć się o dobro braci – docierać, mocą miłości, oddania i modlitwy, do wszystkich miejsc świata, zawierzać każde ludzkie serce, do którego częstokroć  nie dotrze słowo, czy pomocna dłoń…

FORMACJA

Osoba zgłaszająca się do Karmelu, by poddać rozeznaniu rodzące się w niej pragnienie życia z Bogiem, w jakimś sensie już rozpoczyna formację. Składają się na nią rozmowy, pomoc w rozpoznaniu powołania, rekolekcje, wspólne wsłuchiwanie się w głos Pana.

Po podjętej decyzji i potwierdzeniu ze strony wspólnoty rozpoczyna pierwszy etap życia zakonnego.

ASPIRAT – czyli trwający 3 miesiące pobyt kandydatki w klauzurze. Pozostając świecką osobą kandydatka już jest włączona nie tylko w życie modlitwy, ale i w codzienność – pracę, rekreację. Okres ten pomaga tak jej, jak i wspólnocie zweryfikować ostateczną decyzję o wstąpieniu do Karmelu.

POSTULAT – trwa od 1 do 1,5 roku. Do tego etapu przyjmowana jest kandydatka, która po dojrzałym rozeznaniu okazuje znaki powołania do naszego Zakonu. Postulat służy stopniowemu przejściu od życia w świecie do życia w nowicjacie.

NOWICJAT – rozpoczyna się ceremonią obłóczyn, czyli przyobleczenia w habit karmelitański. W tym trwającym dwa lata okresie, kandydatka może w pełni zakosztować, czym jest nasze życie – oddane modlitwie i zbawieniu dusz – przeżywane w ciszy i samotności (same z Nim Samym)

oraz w prostocie bycia razem (we wspólnocie sióstr). Jest także sprawdzianem autentyczności powołania nowicjuszki w konkretach życia i jej zdolności poświęcenia całej osoby przez profesję rad ewangelicznych na drodze doskonałości Karmelu terezjańskiego.

ŚLUBY CZASOWE – składane na rok przez kolejne 4 lata. Ślubowanie (profesja) rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa rozwija w siostrach zdolność i determinację do poddania wszystkich swoich energii prowadzeniu Ducha Świętego, by żyć w prawdziwej wolności dzieci Bożych.

ŚLUBY WIECZYSTE – są rzeczywistą, dogłębną i ostateczną konsekracją całej osoby – oblubieńczym oddaniem się Chrystusowi i w konsekwencji wydaniem się na służbę się Bogu, Kościołowi i Rodzinie Karmelu. Znakiem Profesji Uroczystej jest czarny welon.

FORMACJA CIĄGŁA obejmuje cały pozostały etap wędrówki na Górę Karmel – ku Chrystusowi, by On był wszystkim we wszystkich. Jest nieustannym nawracaniem, otwartością na Boże Słowo i prowadzenie, przyzywaniem Go we wszystkie przestrzenie naszego serca i życia, z apostolską wstawienniczą troską o zbawienie braci.

Formacja, będąca w głównej mierze autoformacją, poddana jest działaniu Ducha Świętego i przeniknięta obecnością Maryi. Wędrując w przyjaźni z Nią, uczymy się naśladować życie Jej Syna. Jako Matka i Patronka Zakonu jest dla nas „wzorem modlitwy i wyrzeczenia w pielgrzymce wiary, pokornie i z mądrością przyjmującą i rozważającą słowo Pana, całkowicie uległą poruszeniom Ducha Świętego, Panną mężną i wiernie idącą za Chrystusem, zjednoczoną z Nim w bólu i radości Jego paschalnej tajemnicy.”

(z Konstytucji)